اصول اکوتوریسم

0

اکوتوریسم مترادف طبیعتگردی یا بوم گردی در زبان فارسی، یکی از شاخه های گردشگری است که مبتنی بر جاذبه های طبیعی است.

در طول این سفر گردشگران حداقل تاثیر منفی را بر منابع طبیعی می گذارند و مردم بومی در سود حاصل از فعالیت های اجتماعی-اقتصادی شریک می شوند.

اصول اکوتوریسم

– به حداقل رساندن اثرات منفی بر طبیعت و فرهنگ که می تواند در نهایت به مناطق توریستی خسارت وارد سازد.
– آموزش اهمیت حفاظت از طبیعت به گردشگران.
– تاکید بر اهمیت کسب و کار مسئولانه که با همکاری مقامات محلی و مردم برای برطرف کردن نیازهای بومی و ارایه مزایای حاصل از حفاظت از مناطق طبیعی صورت گیرد.
– وجود درآمدهای بدون واسطه و مستقیم برای حفاظت و مدیریت مناطق طبیعی و حفاظت شده.
– تاکید بر ضرورت انجام منطقه بندی مناطق توریستی و برنامه ریزی برای مدیریت گردشگری در مناطق طبیعی که فرار است به قطب های اکوتوریسم تبدیل شود.
– تاکید بر استفاده از مطالعات پایه محیط زیستی و اجتماعی مانند برنامه های پایش دراز مدت به منظور ارزیابی و کاهش اثرات منفی.
– تلاش برای به حداکثر رساندن منافع اقتصادی برای کشور میزبان،کروه های تجاری و محلی و جوامع بومی به ویژه مردمی که در نزدیکی یا داخل مناطق طبیعی و حفاظت شده زندگی می کنند.
– تکیه بر زیرساخت های هماهنگ با طبیعت، حداقل استفاده از سوخت های فسیلی، حفاظت از گیاهان بومی و حیات وحش و هماهنگی با محیط طبیعی و فرهنگی منطقه.

به دنبال این تعاریف شایان توجه است بسیاری از آژانس های توریستی و دفاتر مسافرتی استفاده از واژه اکوتوریسم را در ادبیات خود ساده می بینند و همچنین دولت ها این واژه را به دفعات برای ترویج مراکز توریستی خود و بدون هیچ نوع تلاشی در جهت اجرای اصول ابتدایی اکوتوریسم، به کار می برند. این مشکل موجب نابودی حقیقت واژه اکوتوریسم شده است. آمار و تحقیقات نشان می دهند که امروزه مسافران بیشتری به نقاط اکوتوریسمی دور دست سفر می کنند، با راحتی بیشتر، صرف هزینه های کمتر و سریع تر از گذشته.

این امر نشان می دهد که بعضی از نقاط اکوتوریسمی به دلیل اینکه بیشتر در دسترس فرار گرفته در چرخه های مخرب افتاده و مورد تهدید واقع شده اند. این در حالی است که مطالعه درباره انواع نظرات و عقاید نشان می دهد که گردشگران به مسایلی مانند حفاظت از محیط زیست و رفاه مردم بومی اهمیت می دهند،ولی انتخاب سفرهای آنان بر اساس این فاکتورها نیست.اگر گردشگران در انتخاب سفرهایشان احساس مسئولیت بیشتری کنند، رسیدن اکوتوریسم به اهدافش آسان تر خواهد بود. این موضوع باید بسیار مهم تلقی شود، به طوری که گردشگران مفهوم یک تجربه درست و مفید از اکوتوریسم را کاملا دریابند.

اکوتوریست ها عموما به دنبال تجاربی هستند که به آنها احساس نزدیکی به جذابیت های طبیعت و جوامع بومی را القا کند و در درجه اول این امر موجب جذب آنها به این مناطق می شود. مناطقی که به دنبال جذب گردشگر هستند باید از منابع طبیعی خود حفاظت کنند و هم کاری خود را با جوامع محلی افزایش دهند. در هر حال شاخصه های یک مرکز طبیعت گردی بسیار متنوع است و با کمی مطالعه و جستجو می توان برای بازدید و گردش مقاصد مطلوبی را از این منظر و با اصول اکوتوریسم انتخاب کرد.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید