آشنایی با تعریف نشنال جئوگرافی

0

جاناتان تورتولوت (سردبیر مجله مسافران ملی جغرافیایی (نشنال جئوگرافی) و روزنامه نگار و عکاس بخش توریسم پایدار) هر نوع میراث را به شرط استفاده پایدار برای ارتقاء رفاه مردم و هویت مکانی ژئوتوریسم نامگذاری کرده است و افزودن پیوند “ژئو” به صورت حربه تبلیغاتی برای جلب نظر جامعه آمریکا به مفهوم پایداری بوده است مضمون این تعریف فقط در ایالات متحده امریکا از سال 2002 میلادی گسترش یافته است و در سطح جهانی در میان زمین شناسان و ژئومورفولوژیست ها فاقد اعتبار علمی است.

گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. ژئوتوریسم زیرمجموعه توریسم پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع زمین گردشگری و توسعه گردشگری در مقاصد است. یعنی هدایت گردشگران به نحوی که ژئوسایت مورد بازدید برای نسل های آینده حفظ و قابل استفاده باشد.

توسعه پایدار بر سه اصل پایداری بوم شناختی، پایداری اجتماعی-فرهنگی و پایداری اقتصادی است. پایداری بوم شناختی تضمین کننده آن است که توسعه با حفظ فرآیندهای اساسی زیست محیطی، تنوع و گونه های زیستی سازگار باشد. پایداری اجتماعی-فرهنگی تضمین می کند که توسعه با فرهنگ و ارزش های مردمی که متأثر از آن هستند، سازگار بوده و هویت جامعه را حفظ کند و پایداری اقتصادی تضمین می کند که توسعه واجد کارآیی اقتصادی بوده و منابع به ترتیبی اداره بشوند که بتوانند پشتیبان نسل های آینده باشد.

گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. ژئوتوریسم زیرمجموعه توریسم پایدار بوده و هدف آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد است. یعنی هدایت گردشگران به نحوی که محل مورد بازدید برای نسل های آینده هم همان طور باقی مانده و قابل استفاده باشد.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید